Dokumentacja cen transferowych – planowana rewolucja


Dokumentacja cen transferowych – planowana rewolucja

Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i mają mieć zastosowanie do transakcji realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 roku. Projekt umożliwia również zastosowanie nowych przepisów do transakcji rozpoczętych po 31 grudnia 2017 roku.

Najważniejsze zmiany

Zmiana definicji podmiotów powiązanych – za podmioty powiązane uważa się podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ, na co najmniej jeden inny podmiot. Podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Zmianie ulega też sam mechanizm określenia progów – planowane jest określenie progu, co do zasady na poziomie 10 mln zł dla transakcji towarowych oraz finansowania dłużnego oraz 2 mln zł dla transakcji niematerialnych i innych.

Proponowane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Wprowadzenie nowych warunków dla sporządzenia dokumentacji Masterfile – do sporządzenia dokumentacji Masterfile zobowiązani będą podatnicy obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych należący do grupy podmiotów powiązanych: a) dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, b) której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 zł lub jej równowartość.

Wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożeniA informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Jednocześnie termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

17 lipca 2018 opublikowano projekt zmian w ustawie CIT i PIT

Proponowane zmiany zakładają częściową modyfikację dotychczasowych obowiązków. Opublikowany projekt wprowadza również nowe obowiązki w zakresie raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi.

Co jeszcze ma się zmienić?

Wynagradzanienie za usługi o niskiej wartości dodanej – jeżeli wynagrodzenie za nie wynosić będzie nie więcej niż 5% kosztów (w przypadku ich nabycia) oraz nie mniej niż 5% kosztów (w przypadku ich świadczenia) – organy odstąpią od określenia wysokości narzutu.

Organy odstąpią od określenia oprocentowania pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli:

  • ich oprocentowanie ustalone zostanie w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu Ministra Finansów,
  • nie przewiduje się dodatkowych opłat związanych z obsługą pożyczek,
  • zostały one udzielone na okres nie dłuższy niż 5 lat oraz
  • suma pożyczek udzielonych oraz pożyczek otrzymanych od pomiotów powiązanych (poziom liczony odrębnie) wynosi nie więcej niż 20000000 zł.

Wprowadzenie możliwości zreazlizowania obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim przy jednoczesnym zwolnieniu zo obowiązku dokumentacyjnego podmiotów, które otrzymują taką dokumentację z
grupy.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie dokumentacji cen transferowych? Daj znać.

Dodaj komentarz