Oddział spółki, a przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

Oddział spółki przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

Oddział spółki przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego. Przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może w naszym kraju funkcjonować w oparciu o konstrukcję oddziału lub przedstawicielstwa.

Są to dwie różne formy działalności podlegające wpisowi do odpowiedniego rejestru. Podstawą prawną działania zarówno pierwszej, jak i drugiej jest rozdział 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.

Oddział to wyodrębniona i samodzielna część działalności gospodarczej, która jest wykonywana przez przedsiębiorcę zagranicznego poza własną siedzibą. Nie dajmy się jednak zwieść tej definicji, bowiem samodzielność ta jest mocno okrojona.

Z uwagi na fakt nieposiadania osobowości prawnej przez oddział skutki działalności prowadzonej przez oddział ponosi przedsiębiorca zagraniczny.

Oddział może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Z tym jednak zastrzeżeniem, że zakres tej działalności może być węższy, ale nie może być szerszy niż ten, który zadeklarował dla siebie przedsiębiorca zagraniczny.

Przedstawicielstwo ma natomiast bardzo wąską specjalizację, która ogranicza się do działania w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Oddział spółki przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

Zawężenie co do zakresu działania przedstawicielstwa przekłada się jednocześnie na brak samodzielności prawnej, a tym samym na działanie bezpośrednio w imieniu, i na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego.

Swoboda działania w ramach przedstawicielstwa jest zatem okrojona wyłącznie do funkcji promocyjno-reklamowej względem przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju.

Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, zwanego dalej “rejestrem przedstawicielstw”, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Początkiem działalności jest w obu przypadkach uzyskanie wpisu do odpowiedniego rejestru.

Czytając regulacje prawne dotyczące oddziału i przedstawicielstwa nie sposób nie wspomnieć o roli Ministra właściwego do spraw gospodarki w procesie rejestracji i działania tychże podmiotów.

Minister dokonuje wpisu do rejestru, następnie sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem, a w razie zaistnienia przesłanek wydaje decyzje o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego.

Oddział spółki przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego

Dodaj komentarz