Podstawa do obliczenia dochodu podlegającego uldze IP Box

kancelaria prawna leszno

Podstawą do obliczenia dochodu podlegającego uldze IP Box może być całość dochodu ze sprzedaży produktu, w którego cenie uwzględniono prawo własności intelektualnej

Poniżej przedstawiamy wydaną niedawno pozytywną interpretację indywidualną prawa podatkowego odnośnie tzw. ulgi IP Box, tj. preferencyjnego opodatkowania stawką 5% dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej (np. ze sprzedaży tych praw lub sprzedaży produktów, w których cenie podatnik uwzględnił te prawa).

Organ w całości zaakceptował zaprezentowane we wniosku stanowisko i odstąpił od uzasadnienia, w szczególności potwierdził tym samym, że dochodem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej będzie wartość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikająca z pełnej wartości ceny netto sprzedaży produktu (uwzględniającego kwalifikowane prawo).

Takie podejście organu jest niewątpliwie korzystne dla podatników, pozwala bowiem na możliwie szerokie stosowanie preferencyjnego sposobu opodatkowania, przewidzianego w przepisach o IP Box.

Poniżej przedstawiamy omówienie wniosków, które płyną z poniższej interpretacji.

Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Przepisy ustaw o podatkach dochodowych wskazują, że podstawę opodatkowania, do której zastosowanie znajdzie wyżej wymieniona ulga podatnik powinien określić poprzez pomnożenie ustalonej kwoty bazowej (sumy dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej) przez określony w ustawie wskaźnik (tzw. wskaźnik nexus). Uzyskana w ten sposób kwota nie będzie podlegać opodatkowaniu wg. skali podatkowej, czy też liniowo, lecz 5% stawką podatku.

Wątpliwości w analizowanym przypadku dotyczyły przede wszystkim tego, w jaki sposób ustalić kwotę bazową, w sytuacji, gdy prawa własności intelektualnej, uwzględniane są przez podatnika w cenie sprzedawanych przez niego produktów, a nie jest on w stanie jednoznacznie oraz wymiernie określić, jak posiadane przez niego prawa własności intelektualnej wpływają na cenę sprzedawanych przez niego produktów oraz na wielkość tej sprzedaży.

W interpretacji organ podzielił stanowisko, że w takiej sytuacji kwotą bazową może być wartość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikająca z pełnej wartości ceny netto sprzedaży produktu (uwzględniającego kwalifikowane prawo).
Pełna cena netto tych produktów będzie więc bazą do ustalenia (przy zastosowaniu odpowiedniego wzoru) podstawy opodatkowana stawką 5%.

Ulga IP Box również w okresie ekspektatywy

Przepisy o uldze IP Box wskazują, że podatnik może stosować preferencyjne opodatkowanie również w okresie ekspektatywy, tj. w okresie oczekiwania na przyznanie ochrony, rozpoczynającym się w momencie zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie ochrony dla prawa własności intelektualnej.

Organ podzielił stanowisko, że podatnik może stosować preferencyjne 5% opodatkowanie już od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie prawa ochronnego dla danego prawa własności intelektualnej.

Oznacza to, że w zeznaniu rocznym, a dokładnie za okres pomiędzy dokonaniem zgłoszenia lub złożeniem wniosku o uzyskanie ochrony a pozytywną jego weryfikacją przez odpowiedni organ, możliwe jest obliczanie kwalifikowanego dochodu oraz stosowanie preferencyjnej 5% stawki podatkowej.

Odmowa przyznania prawa ochronnego nie rodzi obowiązku zapłaty odsetek

Istotne wątpliwości dotyczyły również tego, czy w przypadku odmowy uzyskania prawa ochronnego, w sytuacji, gdy podatnik skorzystał z prawa do ulgi IP Box w okresie ekspektatywy, po jego stronie powstanie obowiązek zapłata odsetek z tytułu niedopłaty podatku powstałej w wyniku skorzystania z ulgi.

Przepisy o IP Box wskazują, że w przypadku ewentualnego wycofania wniosku, jego odrzucenia lub odmowy udzielenia prawa ochronnego podatnik, który dotychczas korzystał z ulgi IP Box w okresie ekpsektatywy, zobowiązany jest do dokonania korekty rozliczeń i opodatkowania na zasadach ogólnych dochodów, do których dotychczas stosował 5% stawkę.

Organ podzielił stanowisko, zgodnie z którym z racji tego, że obowiązek opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej na zasadach ogólnych powstanie dopiero z chwilą uzyskania decyzji o odmowie przyznania prawa ochronnego, nie można mówić o powstaniu zaległości podatkowej, z której wynikałaby z konieczność zastosowania „wstecz” podstawowej stawki podatku PIT, bowiem zobowiązanie do uiszczenia podatku według stawki podstawowej dotychczas nie istniało.

Bazując na wieloletnich doświadczeniach w pracy w organach administracji skarbowej, oferujemy kompleksową obsługę w zakresie skorzystania z ulgi IP BOX. Wykonamy analizę możliwości skorzystania z ulgi, sporządzimy wniosek o indywidualną interpretację podatkową oraz niezbędną ewidencję.

Zapraszam do kontaktu: 603 934 996 oraz podatki@tabert.pl

Dodaj komentarz