Polski oddział zagranicznej spółki

Definicja oddziału informuje nas, że jest to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza jego siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Cechy charakterystyczne oddziału

 • funkcjonuje pod tą samą nazwą co jednostka główna (z tym, że z dodanym słowem „oddział” w nazwie),
 • oddział prowadzi działalność w innym miejscu niż ulokowana jest jednostka główna,
 • jest wyodrębnioną komórką w strukturze jednostki,
 • nie posiada osobowości prawnej,
 • sporządza własne sprawozdania finansowe.

Kiedy mówimy o rejestrowaniu oddziału pamiętajmy, że możliwy jest również układ, w którym jednostka główna jest przedsiębiorcą zagranicznym (art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Taki oddział cechuje wówczas kilka elementów wyróżniających:

 • zakres dozwolonej działalności – oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego,
 • założenie oddziału nie wymaga zgromadzenia kapitału zakładowego,
 • zanim oddział podejmie działalność musi zostać zarejestrowany we właściwym Sądzie Rejonowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy,
 • nazwa oddziału musi się składać z oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź spółka akcyjna,
 • do nazwy należy dodać także określenie: oddział w Polsce.
 • dla oddziału musi być prowadzona oddzielna rachunkowość w języku polskim,

Za zobowiązania oddziału odpowiada bez ograniczeń przedsiębiorca zagraniczny całym swoim majątkiem obecnym i przyszłym.

(Przy określaniu odpowiedzialności przedsiębiorcy zagranicznego nie ma  znaczenia fakt, że oddział posiada wyodrębnione środki finansowe przeznaczone na swoją działalność)

 • przedsiębiorca może założyć kilka oddziałów na terenie Polski, z tym że w każdym z nich musi zostać ustanowiona osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu zagranicznego;
 • oddziały spółek zagranicznych mają zazwyczaj wyodrębnienie organizacyjne i majątkowe pozwalające na samodzielne zatrudnianie pracowników, dlatego z punktu widzenia przepisów Kodeksu pracy mogą one mieć status pracodawcy dla zatrudnionych w nim pracowników.

Rejestrowanie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego jest coraz częstszym procederem, nic dziwnego – to znacznie łatwiejsze, niż zakładanie nowego podmiotu!

Dodaj komentarz