Wykorzystywanie przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych

Wykorzystywanie przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych

Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku) wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  2. 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 2b i 2c ustawy o PIT, w przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.

Jeżeli  natomiast świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Czy powyższy ryczałt będzie obejmował także wydatki na zakup paliwa?

W tym zakresie pojawiły się wątpliwości, czy powyższy ryczałt będzie obejmował także wydatki na zakup paliwa. Nasza kancelaria wystąpiła z wnioskiem o interpretację, stojąc na stanowisku, że w kwocie ww. ryczałtu wliczone jest już paliwo.

Organ podatkowy, wydając interpretację, stwierdził natomiast, że ryczał obejmuje takie koszty eksploatacyjne jak np. wymiana opon, koszty naprawy czy ubezpieczenia, ale nie obejmuje paliwa, które należy uznać za odrębne nieodpłatne świadczenie.

Stanowisko wniosdakowcy w pierwszej kolejności podzielił WSA, a ostatecznie rację przyznał wnioskodawcy NSA, stwierdzając, że określona ryczałtowo wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje zarówno wartość paliwa jak i wszelkich innych opłat i wydatków związanych z korzystaniem z samochodu.

Wykorzystywanie przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych

W uzasadnieniu ustnym Sąd podkreślił, że uzasadnione jest stanowisko spółki, że wartość przychodu z tytułu użytkowania auta służbowego do celów prywatnych obejmuje także udostępnienie pracownikowi paliwa, które nie będzie stanowić odrębnego nieodpłatnego świadczenia.

Sąd zgodził się, że przepisy ustawy o PIT mówią o wykorzystywaniu auta, a nie o prawie do jego wykorzystywania, a korzystanie z samochodu nie jest możliwe bez paliwa.

Takie rozumowanie, zdaniem Sądu, jest zgodne zarówno z celem wprowadzenia ww. przepisów, który – zgodnie z uzasadnieniem do ustawy o ułatwieniu prowadzenia działalności gospodarczej – miał przyczynić się do rozwiania wszelkich wątpliwości podatników przy ustalaniu wysokości przychodu z wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz literalną wykładnią art. 12 ust. 2a ustawy o PIT.

Podział opłat eksploatacyjnych

Zdaniem składu orzekającego NSA, za nieuzasadniony należy także uznać, dokonany przez organy podatkowe, podział opłat eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodu na te, które powinny być dodatkowo doliczane do przychodu (poza ryczałtem) – jak paliwo oraz na takie, które odrębnego świadczenia nie stanowią – np. ubezpieczenie, wymiana opon, itp.

Jest to pierwszy wyrok NSA w przedmiotowej sprawie. Na szczęście NSA przyjął w nim korzystną dla podatników wykładnię przepisów art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, stwierdzając że ryczałt za jazdy prywatne będzie obejmował także koszty paliwa. Zatem wydatki poniesione przez pracodawcę na paliwo do samochodu służbowego, który pracownik wykorzystuje także do celów osobistych nie będą stanowiły odrębnego nieodpłatnego świadczenia.

Naszym zdaniem stanowisko zaprezentowane przez NSA sygn. akt II FSK 1185/16 jest słuszne, dlatego jeżeli chcieliby Państwo zweryfikować dotychczasową praktykę stosowaną przy ustalaniu przychodu z tytułu korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych, prosimy o kontakt.

Wykorzystywanie przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych.

Dodaj komentarz