Zakończenie bytu spółki kapitałowej – spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Przyczyny rozwiązania spółki.

zakończenie spółki z o.o.Zakończenie bytu spółki kapitałowej – spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Przyczyny rozwiązania spółki.

Spółki kapitałowe są niezwykle atrakcyjne dla przedsiębiorców, a to ze względu minimalizacje ryzyka finansowego, tj. odpowiedzialności za zobowiązania spółki ze swojego majątku. Zakończenie działania spółki nie jest natychmiastowe, każda spółka , aby zakończyć swój byt prawny musi przeprowadzić proces likwidacyjny. Termin rozwiązanie występuje w dwóch znaczeniach, tj. sensu large oraz sensu stricte.

Przyczyną rozwiązania spółki w szerokim znaczeniu są: uchwała wspólników o rozwiązaniu, ogłoszenie upadłości spółki. Kwestią problematyczną szczególnie w doktrynie jest wątpliwość,  co do możliwości wypowiedzenia umowy spółki.

Pojawia się pogląd, iż nie jest to możliwe z mocy prawa, ponieważ z chwilą rejestracji staje się odrębnym bytem prawnym, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby coś takiego zastrzec w umowie.

Zakończenie bytu spółki kapitałowej – spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Przyczyny rozwiązania spółki.

Uprawomocnienie sie wyroku rozwiązującego automatycznie prowadzi również do przejścia spółki w stan likwidacji., wpis rozpoczecia rozwiązania ma jedynie charakter deklarytoryjny.

Jak wiadomo celem spółki jest dążenie do wspólnego celu gospodarczego, natomiast co istotne przejście w stan likwidacji oznacza zmianę celu spółki. Przestaje działać zarząd, w jego miejsce wchodzą likwidatorzy, mandaty członków zarządu wygasają z momentem ustanowienia likwidatorów, chyba, że zostali odwołani wcześniej.

Prawo handlowe z uwagi na swój charakter prywatnoprawny , nie stanowi odrębnej gałęzi prawa , tak jak prawo cywilne. Będąc specjalizacją prawa cywilnego charakteryzuje się pewnymi kryteriami. Opiera się na interesie podlegającym ochronie publiczno-prawnej czy prywatnej. Stronach stosunku prawnego, sposobu ochrony – z urzędu czy na wniosek.

Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powoduje przejście w jej specyficzny stan, tzn stan likwidacji. Spółka z o.o. bowiem, o czym należy wspomnieć automatycznie nie traci bytu prawnego. Zanim spółka ulegnie likwidacji powinno być przeprowadzone postępowanie likwidacyjne. Spółka podczas procesu likwidacyjnego nadal zachowuje osobowość prawną, postępowanie likwidacyjne jest obowiązkowe. O ile zaistnieją przesłanki przewidziane w Kodeksie Spółek handlowych.

Ustawa określa w art. 270 KSH, kiedy wspólnicy sami ustalą na jaki czas została zawarta umowa spółki, na czas określony czy nieokreślony. Przyjmuje się co do zasady, iż jeżeli umowa nie określa czasu trwania spółki, zostaje ona zawarta na czas określony.

Zakończenie bytu spółki kapitałowej – spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Przyczyny rozwiązania spółki.

Kolejną przyczyną jest osiągnięcie celu gospodarczego , w tym zakresie to wspólnikom przyznaje sie swobodę decydowania wspólnikom, ustawodawca w sposób enumeratywny nie określa tych celów.

Należy natomiast rozumieć, iż postanowienia umowne nie mogą być sprzeczne z prawem w tym zakresie. Ani z zasadami współżycia społecznego, nie mogą również stanowić obejścia prawa, należy brać tutaj pod uwagę zasady systemowe.

Następną przewidzianą przez prawo przyczyną rozwiązania spółki jest uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki. W tym przypadku wspólnicy w każdym czasie mogą przyjąć taką uchwałę, nie ma ograniczeń co do możliwością jej podjęcia.

Przepisy nie regulują obligatoryjnych postanowień uchwały. W praktyce zawiera ona wskazania, iż spółka ulega rozwiązaniu i wspólnicy stawiają ja w stan likwidacji.

Przyjmuje się, iż uchwała taka może zostać podjęta niezależnie od tego, czy spółka została zawarta na czas oznaczony, czy tez nieoznaczony. Uchwała taka powinna zostać podjęta 2/3 głosów , a także przy zastosowaniu z art. 230 KSH.

Przyczyną rozwiązania spółki jest również uchwała o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza.

Dalej przyczyna rozwiązania spółki jest również ogłoszenie upadłości spółki i inne przyczyny regulowane przez przepisy szczególne. Przede wszystkim przewidziane w art. 493 par 1 KSH, tzn. rozwiązanie w wyniku przejęcia spółki, rozwiązanie w wyniku połączenia, a także rozwiązanie w wyniku podziału spółki.

Zakończenie bytu spółki kapitałowej – spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Przyczyny rozwiązania spółki.

Warto odnotować, iż jeżeli nastąpi jedna z przyczyn powodujących rozwiązanie spółki, tj. ogłoszenie upadłości. Wtedy przeprowadza się postępowanie upadłościowe, reguluje to art. 270 pkt 3 KSH.

Z ogłoszeniem upadłości spółki mamy do czynienia, jeżeli ta staje się niewypłacalna , jeżeli nie wykonuje swoich zobowiązań pieniężnych (art. 10 i 11 p.u.n., bądź jak stanowi art. 11 ust. 2 p.u.n.,) gdy wartość majątku spółki przekracza zobowiązania. 

Niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie może narazić likwidatorów w okresie likwidacji do ponoszenia odpowiedzialności na zasadzie art. 299 Kodeksu spółek handlowych i karnej na zasadzie art. 586 KSH,. Z chwilą ogłoszenia upadłości spółka wchodzi w fazie postępowania upadłościowego.

Jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości z likwidacją majątku upadłego rozporządzanie majątkiem przejmuje syndyk.

Kolejną przyczyną rozwiązania, orzeczenie sądu rejestrowego. Art. 21 par 1 KSH, orzeczenie sądu o rozwiązaniu na podstawie art. 271 KSH. Orzeczenie wydane w trybie art. 29 i 30 Ustawy o krajowym rejestrze sądowym, a także podział spółki , przekształcenie.

Jeżeli chodzi o rozwiązanie przez Sąd w trybie art. 271 KSH, to następuje gdy osiągnięcie celu stało się niemożliwe, albo inne ważne przyczyny, organ państwowy może wystąpić z wnioskiem jeżeli działalność narusza interes społeczny publiczny. Warto przywołać bogate orzecznictwo w tej kwestii  i tak :

Sąd Najwyższy wypowiedział się w orzeczenie z dnia 22 kwietnia 1937 r., “że ważna przyczyna rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością występuje wtedy , kiedy władze spółki w oparciu o większość wspólników pozbawiają wspólnika tak istotnych unormowanych lub ustawowych jego uprawnień że dalsze jego uczestnictwo staje się bezprzedmiotowe.”

Sąd Apelacyjny w Warszawie aktualnie stwierdził ,iż zgodnie z art. 173 KH Sąd może orzec rozwianie spółki na żądanie wspólnika lub członka władz spółki, jeżeli osiągnięcie celu stanie się niemożliwe albo zajdą inne ważne przyczyny.”

Oprócz wyżej wymienionych przyczyn istnieje również możliwość rozwiązania spółki przez Sąd Rejestrowy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w  art. 21 par 1 KSH.

Zakończenie bytu spółki kapitałowej – spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Przyczyny rozwiązania spółki.

Zakończenie bytu spółki kapitałowej – spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Przyczyny rozwiązania spółki.

Przepis ten przewiduje, iż Sąd Rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki kapitałowej w przypadku, gdy:

  • nie zawarto umowy spółki,
  • określony w umowie albo statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem,
  • umowa albo statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy, przedmiotu działalności, kapitału zakładowego, albo wkładów,
  • wszystkie osoby zawierające umowę spółki albo podpisywały statut nie miały zdolności do czynności prawnych w chwili ich dokonania.

Należy podkreślić, iż Sąd zanim wyda postanowienie o rozwiązaniu spółki wzywa w terminie wyznaczonym do uzupełnienia braków. Jeśli wezwanie pozostanie bezskuteczne, Sąd po uprzednim wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia może orzec o rozwiązaniu spółki. Podobnie w sytuacji, kiedy braki nie mogą zostać uzupełnione.

Sąd orzeka na wniosek osoby mającej interes prawny lub z urzędu. Spółka nie może zostać rozwiązana jeżeli od rejestracji opłynęło 5 lat. Nadto oprócz przypadków z art. 21  KSH Sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki, jeśli osiągnięcie celu spółki stanie się niemożliwe, albo zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki. Np. nieporozumienie między wspólnikami uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie spółki lub też brak zainteresowania sprawami spółki.

Ponadto zgodnie z art. 270 pkt 3 KSH oddzielna przyczyna rozwiązania spółki z o.o. jest ogłoszenie jej upadłości. Przepis wskazuje, iż rozwiązanie następuje po ogłoszeniu upadłości wiec sam wniosek o ogłoszeniu nie jest przyczyna rozwiązania spółki.

Zakończenie bytu spółki kapitałowej – spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Przyczyny rozwiązania spółki.

Należy również wskazać jeszcze art. 289 KSH w kontekście postępowania upadłościowego  uzupełniając iż wykreślenie z rejestru składa syndyk.

W obecnym stanie prawnym postępowanie upadłościowe nie jest równoznaczne z rozwiązaniem spółki. Ponieważ zgodnie z Prawem upadłościowym i naprawczym ogłoszenie upadłości może przybrać postać upadłości obejmujące likwidacje majątku upadłego na podstawie art. 15 p.u.n. lub upadłości z możliwością zawarcia układu, tj. art. 14 p.u.n.

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości spółki toczy się przed Sądem , który ogłosił upadłości , syndyk obejmuje majątek upadłego, nadzorcy, zarządcy reguluje art. 180 p.u.n. wykonują oni czynności na rachunek upadłego , ale we własnym imieniu, nie odpowiadają za zobowiązania zaciągnięte przy prowadzeniu spraw dotyczących masy upadłości , odpowiadają jednak za szkodę wyrządzona przy wykonywaniu swoich obowiązków. 

Wskazuje się , iż chociaż ogłoszenie upadłości  jest jedna z przyczyn ogłoszenia upadłości spółki. Jak wspomniano wyżej, jedynie w świetle przepisów postępowanie upadłościowe obejmujące likwidacje majątku prowadzi do rozwiązania  spółki, które służy do zapewnienia bezpieczeństwa i wyeliminowania  z obrotu prawnego podmioty.

Natomiast jeżeli mamy do czynienia z postępowaniem z zawarciem układu celem takiego postępowania jest represja sytuacji gospodarczej spółki, zgodnie z art 269 PrUpNapr.

Celem jest restrukturyzacja spółki upadłego, tak jak umorzenie postępowania upadłościowego, czy uchylenie postępowania upadłościowego, więcej podkreśla się bezwzględnie pierwszeństwo postępowania z zawarciem układu nad postępowaniem obejmującym likwidację majątku upadłego.

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa syndyk, wierzyciel, likwidator bądź zarząd .

Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność spółki, z kolei wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk, ustanowiony w miejsce likwidatorów, przy czym zastosowanie znajdują przepisy kodeksu spółek handlowych. Dokładnie art. 289 par 1 KSH, gdyż prawo upadłościowe na podstawie art. 173 ustawy stanowi jedynie o likwidacji masy upadłościowej i zaspokojeniu w stopniu maksymalnym wierzycieli.

Należy dodać, iż Sąd powinien przeprowadzić postępowanie obejmujące likwidację majątku niewypłacalnego dopiero, jeżeli zaistnieją przesłanki do prowadzenia postępowania w zawarciu układu.

Ciekawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r., stwierdzając że założenie bezpodstawnego wniosku o wszczęcie postępowania układowego nie zwalnia członków zarządu spółki z ograniczona odpowiedzialnością z odpowiedzialności przewidzianej w art. 298 par KSH w razie stwierdzenia , że występowały przesłanki do zgłoszenia żądania upadłości tej spółki.

Zakończenie bytu spółki kapitałowej – spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Przyczyny rozwiązania spółki.

Dodaj komentarz