Zespół

Maciej Tabert
wspólnik
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywał pracując w kancelariach w Poznaniu i w Lesznie, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Lesznie oraz w Izbie Skarbowej w Poznaniu, Biurze Krajowej Informacji Podatkowej.

Był pełnomocnikiem procesowym Ministra Finansów. Autor kilkuset skarg kasacyjnych do NSA, występował w kilkuset sprawach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Specjalizuje się w podatkach, prawie gospodarczym, windykacji i prawie spółek.

Mediator sądowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Włada językiem niemieckim i angielskim.

+48 603 934 996

maciej@tabert.pl

Bartłomiej Przyniczka
wspólnik
radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doktorant w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 2007-2010 aplikant prokuratorski w Prokuraturze Rejonowej Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, w latach 2011-2017 orzekał w sądach powszechnych, w tym czasie pełnił również funkcje przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych oraz pełnomocnika sądu ds. kontaktów z sądami zagranicznymi, prelegent podczas szkoleń dla pracowników sektora bankowego.

Włada językiem angielskim.

+48 668 955 655

bprzyniczka@tplegal.pl

Karolina Łapacz
Młodszy wspólnik

radca prawny, certyfikowany inspektor ochrony danych osobowych

Absolwentka Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Doświadczenie zdobywała pracując w kancelariach radcowskich.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, pracy, ochronie danych osobowych i prawie administracyjnym.

Włada językiem niemieckim i angielskim.

Zajmuje się obsługą Klientów niemieckojęzycznych (German Desk).

karolina.lapacz@tplegal.pl

+48 665 776 675

Michał Okoniewski
Radca prawny

radca prawny, adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2013 – 2015 aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Adwokat, od 2017 r. wykonujący zawód radcy prawnego.

Wieloletni pracownik jednostek administracji rządowej oraz Przewodniczący Stałego Sądu

Konsumenckiego Ośrodka Zamiejscowego w Lesznie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, pracy oraz administracyjnym.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

michal.okoniewski@tplegal.pl

dr Joanna Dziedzic-Bukowska
Of counsel

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Specjalizacja w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Dwunastoletni staż pracy na stanowisku orzecznika w sądownictwie administracyjnym w wydziale zajmującym się kontrolą m.in. rozstrzygnięć wydawanych w procedurze planistycznej (uchwał rady gminy w sprawie uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska oraz w procesie budowlanym.

Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką procesu inwestycyjno-budowlanego oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Współautorka komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, trener. Praca doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, pt. „Sądowoadministracyjna kontrola aktów planowania przestrzennego gminy”.

Radosław Jankowski
Of counsel

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (Kierunek: Prawo) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów: Zamówienia Publiczne  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (wyróżniona praca dyplomowa).

Od 2001 roku zawodowo związany z systemem zamówień publicznych w RP. Praktyk w zakresie tzw. trudnych zagadnień. Sprawuje nadzór formalno-prawny nad przeprowadzanymi postępowaniami przetargowymi, a w szczególności bierze czynny udział we wszystkich pracach związanych z udzieleniem zamówienia, począwszy od przygotowania postępowania, poprzez sprawdzanie i ocenę ofert, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, aż do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą (i czuwanie nad jej realizacją). 

Ze względu na charakter wykonywanej pracy na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany w aktach prawnych dotyczących tematyki zamówień publicznych.

Marta Tabert
Tłumacz języka niemieckiego
magister filologii

Absolwentka Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywała pracując jako germanista, tłumacz oraz prowadząc szkolenia z języka niemieckiego.

Włada biegle językiem niemieckim i angielskim.

Koordynuje i wspiera obsługę Klientów niemieckojęzycznych (German Desk).

+48 605 606 203

marta@tabert.pl

Patrycja Wołowska
Prawnik

Ukończyła Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie (Kierunek: Prawo).

W kancelarii zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe, wspierając pracę radców prawnych.

Zajmuje się również obsługą sekretariatu.

patrycja.wolowska@tplegal.pl

+48 ‭797 385 580‬

Tomasz Malak
Główny księgowy

Magister ekonomii.

Ekspert w zakresie księgowości i ksiąg handlowych.​