Zmieniona ustawa o VAT batem dla nieuczciwych podatników branży paliwowej

Zmieniona ustawa o VAT batem dla nieuczciwych podatników branży paliwowej. Niestety nie tylko dla nich!

Skarb Państwa od wielu lat boryka się z problemem wyłudzania VAT w obszarze obrotu paliwami. Obowiązujący system podatkowy jest nieszczelny zwłaszcza w tej newralgicznej przestrzeni gospodarki.

Remedium na tą bolączkę mają być m.in. znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z zamysłem rządu na przedsiębiorców objętych nowymi regulacjami nałożony został zmieniony obowiązek zapłaty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw.

Zła wiadomość to ta, że zapłata podatku ma nastąpić w ciągu 5 dni od wewnątrzwspólnoowego nabycia i dotyczyć będzie przedsiębiorców spełniających następujące kryteria:

 • posiadanie koncesji na wytwarzanie lub obrót paliwami (zgodnie z przepisami prawa energetycznego),
 • przedmiotem WNT jest nabycie paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym.

Jeśli osoba prowadząca działalność w branży paliwowej spełnia powyższe przesłanki, termin do zapłaty podatku nastąpi:

 1. w ciągu 5 dni od dnia, w którym towary te zostały wprowadzone do miejsca ich odbioru (określonego we właściwym zezwoleniu) – pod warunkiem, że towary są nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;
 2. w ciągu 5 dni od dnia wprowadzenia tych towarów z terytorium Państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do składu podatkowego.

Problemy mogą powstać na skutek wymaganej wstępnej zapłaty VAT i późniejszego rozliczenia jej w deklaracji. Taki schemat wpłynie niewątpliwie na zmniejszenie płynności finansowej firm, które najpierw będą musiały zapłacić VAT, a dopiero później będą mogły odzyskać kwotę tego podatku, czy to przez obniżenie podatku należnego, czy też przez wniosek o zwrot podatku naliczonego.

Takiego zwrotu zgodnie z aktualnymi standardami możemy się spodziewać po upływie ok. 60 dni.

Nowym obowiązkiem, który z pewnością nie ucieszy jest konieczność wypełniania i doręczania naczelnikowi urzędu celnego formularza VAT-14.

Formularz ten obok znanego już przedsiębiorcom VAT-7 jest dodatkowym raportem, w którym wykażemy WNT paliw.

Płatnikiem podatku VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych jest zgodnie z ustawą zarejestrowany odbiorca lub skład podatkowy dokonujący nabycia (WNT) na rzecz podmiotu trzeciego.

Skoro już przy tych podmiotach jesteśmy ciekawie zapowiada się kwestia badania swoich kontrahentów przez zarejestrowanego odbiorcę i skład podatkowy. Zgodnie z art. 48 ust. 9 i art. 59 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym, nabycie paliw może być dokonane na rzecz innego podmiotu, jeżeli spełnia on następujące warunki:

 1. posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą,
 2. jest właścicielem nabywanych paliw,
 3. posiada
  1. siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce i nabywa paliwa na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
  2. oddział z siedzibą w Polsce (w przypadku podmiotów zagranicznych) i nabywa te paliwa na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez ten oddział,
 4. przekaże numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL.

Z powyższego wynika, że składom podatkowym i zarejestrowanym odbiorcom znaczenie ogranicza się krąg zleceniodawców.

Weźmy np. wszystkie te firmy zagraniczne, które aby kontynuować dotychczasowe umowy będą musiały utworzyć w Polsce swój oddział, lub spółkę, również z siedzibą w Polsce.

Zapewne Czytelniku domyślasz się jaki jest cel omawianego zapisu ustawowego – rzecz jasna chodzi o łatwiejszy dostęp do kontrolowanego podmiotu.

Wszystkie z omawianych dziś zmian wprowadzonych pakietem paliwowym mają prowadzić do transparentności branży celem skuteczniejszego jej opodatkowania.

Szkoda tylko, że niektóre z obowiązków wyeliminują z rynku mniejsze podmioty, które nie będą w stanie utrzymać płynności finansowej np. na skutek „wydłużonej wędrówki zapłaconego podatku VAT”.

Dodaj komentarz